Skolebestyrelsen ved Skødstrup Skole har udarbejdet følgende normsæt i samarbejde med skolens personale. Vi forventer at elever, forældre og medarbejdere vil bruge det i det fortsatte arbejde med at fastholde og udvikle et godt trivsels- og læringsmiljø på Skødstrup Skole.


Vi er fælles om ansvaret for, at alle trives og har det godt

Elever passer på hinanden, taler ordentligt til både ældre og yngre kammerater samt til personalet, og hjælper når det er nødvendigt.
Personalet er opmærksomt på trivslen i skolen. Det er vigtigt, at tage hånd om trivselsproblemer, når de opstår og at skride ind, hvis elever på negativ måde falder uden for normen. Det forventes, at det pædagogiske personale inddrager forældre tidligt i forløbet og at skolelederen involveres, hvis der er behov for det.

Forældrene er bevidste om, hvor stor indflydelse de har på klassens trivsel og sociale liv, og de deltager aktivt i forældresamarbejdet.

Baggrund:

Det er afgørende for skolen at alle trives.
Skolen er en arbejdsplads for såvel elever som for skolens personale og samarbejdspartnere. Den er desuden et mødested for elevernes forældre og familie.
Elever, ansatte og forældre skal opleve skolen som en tryg og udviklende ramme. 
 
Vi er gode til at holde aftaler, og vi møder til tiden

Eleverne møder til tiden og er parate, når undervisningen begynder. Personalet møder til tiden, og lærere og pædagoger sikrer, at undervisningen og andre aktiviteter forløber som planlagt. Forældrene støtter eleverne og stiller krav om, at de overholder aftaler samt møder til tiden.

Baggrund:

Skolen er et lærested og en arbejdsplads for mange mennesker. For at vi skal fungere sammen, må vi kunne stole på hinanden. Hvis vi har lavet en aftale, må alle kunne regne med, at aftalen overholdes. Derved viser vi respekt for hinanden og sikrer, at alle får mest ud af den tid, vi er på skolen.
At kunneindgå og holde aftaler er vigtige færdigheder, som eleverne skal lære.

 


Baggrund:

En god skoledag begynder længe før, der ringes ind til første time. Erfaring og forskning har vist, at faktorer som mad, motion og søvn har betydning for, at eleven trives og lærer. 

Eleverne er parate til at deltage i undervisningen, når de møder i skole

Eleverne gør selv en indsats for at være parate, når skoledagen begynder. Det handler blandt andet om at være frisk og mæt, at have forberedt sig og pakket taske og om at have bevæget sig inden man møder i skole. Lærere og evt. pædagoger er opmærksomme på, om eleverne er parate, når de møder i skolen.

Det forventes, at lærerne involverer kolleger og forældre tidligt, hvis eleven ikke virker oplagt i skolen. Skoleledelsen involveres, hvis der er behov for det. Forældrene kender deres ansvar og støtter deres barn, så barnet møder frisk, velforberedt og undervisningsparat i skolen. 

Baggrund:

En god skoledag begynder længe før, der ringes ind til første time. Erfaring og forskning har vist, at faktorer som mad, motion og søvn har betydning for, at eleven trives og lærer. 
 
Vi arbejder opmærksomt og koncentreret i undervisningen

Eleverne hjælper hinanden med at skelne mellem hvilke normer, der er gældende i undervisningstiden og i fritiden. Der er opmærksomhed og koncentration i undervisningstiden. Det er positivt at hjælpe en kammerat til at koncentrere sig om undervisningen.

Personalet arbejder aktivt og konsekvent med at sikre gode forhold for læring og trivsel. Det forventes, at det pædagogiske personale inddrager kolleger og forældre for at finde løsninger, hvis en elev har svært ved at deltage i undervisningen. Skoleledelsen involveres efter behov.

Forældrene støtter loyalt arbejdet med at sikre gode læringsforhold i skolen. Det sker blandt andet ved at sikre, at eleverne er parate til at deltage i undervisningen, når de møder i skole, og ved interesseret at tale med eleverne om, hvordan dagligdagen i skolen forløber.

Baggrund:

Det kan være en krævende opgave at skulle deltage i skolearbejdet. Undervisningens form og faglige indhold stiller store krav til eleverne. Nogle elever har let ved at samle sig om de opgaver, de stilles over for, mens andre let bliver afledt. For at skabe de bedste forudsætninger for de fleste elever, er det nødvendigt, at der altid er opmærksomhed om det, der arbejdes med i undervisningen. 
Læreren kan forvente respekt om sin person og sit arbejde i skolen.

 


Vi møder velforberedte til undervisningen

Det forventes, at eleverne, i takt med at de bliver ældre, tager større og større ansvar for at skabe sig overblik over hjemmearbejdet og at få det lavet.

Lærere og pædagoger planlægger undervisningen i henhold til årsplanen med fornemmelse for, hvordan arbejdet skrider frem i klassen. Hjemmearbejde skal passe til elevens faglige niveau. Det forventes, at forældre og kolleger involveres hurtigt, hvis elever ikke er engagerede og aktive med skole- og hjemmearbejde. Skoleledelsen involveres efter behov.

Der arrangeres lektiehjælp til elever fra 1. til 4. klasse på skolen, mens klubben og ungdomsskolen har tilbud om lektiehjælp til de større elever.

Forældrene interesserer sig for skolearbejdet og støtter barnet i at få lavet sit hjemmearbejde. 

Baggrund:

Eleverne må både inden for og på tværs af fagenes rammer udfolde nysgerrighed, kreativitet og engagement for at tilegne sig stoffet. Læring rummer ud over aktiviteter på skolen også det at forberede sig hjemme. Det kan være i form af en god samtale derhjemme om dagens eller morgendagens emner, og det kan være i form af hjemmearbejde efter aftale med læreren. Hjemmearbejde giver mulighed for fordybelse og træner elevens evne til at arbejde på egen hånd. 
Vi anerkender skolearbejdets betydning og prioriterer deltagelse i undervisningen højt

Eleverne møder til timerne såfremt de raske og ikke er fritaget for undervisning af ganske særlige årsager. Lærerne viser forståelse for, at arbejdsmarkedets krav eller særlige forhold i familien kan gøre det rimeligt, at elever holder fri fra skolen uden for normal ferietid. Forældrene forstår betydningen af kontinuitet og sammenhæng i klassens arbejde og viser respekt for dette arbejde. 

Baggrund:

En skoleklasse er en sammenhængende enhed, hvor alle børn spiller en rolle for klassens trivsel og udvikling. Det er derfor vigtigt, at man altid gennemtænker konsekvenserne af at tage sit barn fri uden for de normale ferieperioder. Når en elev er væk fra klassen, betyder det ikke kun, at eleven mister undervisning og udvikling, men også at klassens udfoldelsesmuligheder begrænses. Særligt i forbindelse med temaarbejde og gruppebaseret undervisning kan det være forstyrrende for forløbet, hvis der mangler enkelte elever.
Vi anbefaler generelt ikke, at forældre tager deres barn ud af skolen i undervisningstiden.
Vi passer på vores skole

Eleverne hjælper hver især med at holde skolen ren ude og inde, ved at f.eks. at rydde op efter sig og smide alt affald i affaldsspande. Klasserne hjælper på skift med at renholde skolens udendørs områder. Eleverne behandler bøger, inventar og bygninger ordentligt, så skolen ikke unødigt skal bruge penge på at udbedre skader. Det er positivt, at elever hjælper andre til at forstå, hvordan man rydder op og behandler tingene ordentligt. 

Personalet holder orden i personalerum, og desuden egne lokaler og afdelinger i samarbejde med eleverne. Lærere og pædagoger lærer eleverne at rydde op og passe på skolens inventar og bygninger. Lærerne og pædagoger er desuden opmærksomme på, at eleverne overholder deres ansvar i forhold til oprydning og renholdning af skolen, og i forhold til at behandle inventar og bygninger ordentligt. Lærere og pædagoger griber ind, hvis elever ikke lever op til deres ansvar.

Forældrene har forståelse for at eleverne har medansvar for skolens fysiske rammer. Forældrene lærer deres børn almindelig forståelse for hvorledes man passer på materialer, bygninger og inventar, og hvorledes man rydder op efter sig.

Baggrund:

De fysiske rammer er en del af skolens trivsels- og læringsmiljø.
Det er en forudsætning for god trivsel og undervisning, at der er ryddet op, at der er rimelig rent, og at materialer og fysiske rammer fremtræder rimeligt æstetisk.
At rydde op efter sig og hjælpe med at holde omgivelserne rene og pæne, er vigtigt at lære.