Elevråd

Vi har på skolen et elevråd. Det fungerer et år ad gangen.

Til elevrådet vælges 2  medlemmer fra hver klasse på årgangene 4. - 9. klasse. Der vælges en repræsentant og en suppleant. Det vil sige at elevrådet i skoleåret 20011-20012 har 17 medlemmer og 17 suppleanter.

Efter valget konstituerer elevrådet sig selv på traditionel vis med formand, næstformand og sekretær. De to medlemmer, der deltager i skolebestyrelsesmøderne, er formanden og næstformanden.

Derudover nedsætter elevrådet selv forskellige udvalg. Ved hvert møde er der et punkt, hvor de forskellige udvalg fremlægger, hvad de har fundet ud af.

Der afholdes møde cirka hver fjortende dag. Ved møderne bliver der altid raget et referat, som kan ses på hjemmesiden indenfor de næste par dage.

Elevrådet kan i princippet ytre sig om alt vedrørende skolens daglige liv og tages alvorligt på alle niveauer. Arbejdet i elevrådet støttes af to kontaktlærere, der vælges blandt skolens lærere. I skoleåret 2011/2012 er Rikke Mielke kontaktlærer.

Elevrådet kan til enhver tid indkalde til fællesmøde og ellers deltage i de forskellige fællesmøder, der afholdes i skolens forskellige afdelinger.

Fra klassen til skolebestyrelsen - en del af elevrådets arbejde

Der vælges en elevrepræsentant fra alle klasser fra 4. klasse og opefter

Hver uge har klassen det der kaldes "Klassens Tid", hvor elevrepræsentanten skal fremlægge, hvad der bliver talt om i elevrådet, og så må de andre elever i klassen komme med forslag til forbedringer af skolen.

Elevrepræsentanten tager det med til næste elevrådsmøde, hvor der altid er et punkt som hedder "Nyt fra klasserne".

Elevrådet snakker derefter om alle de ting, der er blevet sagt, og beslutter sig for nogle sager, der bliver arbejdet videre med. Eventuelt nedsætter elevrådet et udvalg, hvor den enkelte sag skal undersøges.

På det næste elevrådsmøde fremlægger de forskellige udvalg, og der besluttes, hvad der skal bringes videre.

Det, som så bliver besluttet at gå videre med, tager formanden og næstformanden med til næste skolebestyrelsesmøde og fremlægger det.

Og så tager skolebestyrelsen over. Det betyder dog ikke, at elevrådet er færdigt. I skolebestyrelsen sidder både formanden og næstformanden fra elevrådet.