Alle klasser på Skødstrup Skole har et klasseråd
Vedtaget i skolebestyrelsen d.28. november 2005

Det er klasserådets opgave, at engagere forældrene og i samarbejde med klasseteamet at styrke det sociale liv i og omkring klassen. Et velfungerende forældresamarbejde bidrager til et godt socialt samvær i klassen og dermed til det enkelte barns trivsel og læring. Klasserådet kan også være med til at styrke klassens sociale liv uden for skoletiden. Det, at børn og forældre kender hinanden på kryds og tværs, er et godt grundlag for at kunne løse problemer sammen, mens børnene vokser op – også når det bliver svært.

Klasserådet vælges af og blandt forældrene på årets første forældremøde. Rådet består typisk af 4 – 5 forældre, der vælges for 1 - 2 år ad gangen. Det er hensigtsmæssigt, at der både er pige- og drengeforældre i rådet, og at udskiftningen af medlemmerne sker løbende, så kontinuiteten sikres.

Klasserådet er bindeled mellem klassen, forældrene og skolen. Rådet samarbejder med klasseteamet om at planlægge og organisere forældremøder og andre aktiviteter, hvor forældrene er inddraget som gruppe. På klasseteamets initiativ, laves hvert år et forslag til, hvordan timepuljen til skole– hjemsamarbejdet anvendes bedst muligt. Forslaget forelægges forældrene på årets første forældremøde. Som udgangspunkt har en af klasselærerne 2 timer årligt til møder med klasserådet.

Der findes ingen regler for, hvor ofte klasserådene mødes eller hvor. Nogle fortrækker at mødes hyppigt under hyggelige private former, andre mødes 2 – 3 gange om året på skolen til kortere og måske mere effektive møder. Nogle klasseråd tager sig hovedsagelig af de sociale sammenkomster og overlader møder og andre faglige arrangementer til lærere og pædagoger, mens andre også er meget aktive i mødeafviklingen.  Under alle omstændigheder er det vigtigt, at både klasseråd og klasseteam føler sig ansvarlige for, at udvikle former for forældremøder, hvor der både er plads til orientering og debat om aktuelle problem­stillinger afhængig af børnenes alder og udviklingstrin f.eks.: 

Det er desuden klasserådet, der arrangerer sociale aktiviteter som: grillfest, skovtur, fisketur, overnatning, cykeltur, julefest, kanotur, videoaften etc.

Til at dække udgifterne til sociale aktiviteter, kan klassens forældre etablere en klassekasse. Klassekassen er en opsparing, som alle forældre betaler til. Klassekassen admini­streres af klasserådet.

Generelt for klasserådets arbejde gælder:

Klasserådet er desuden et vigtigt bindeled mellem forældrene og skolebestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne være i tæt dialog med klasserådene om aktuelle emner inden for det, der er bestyrelsens arbejde, bl.a. at udarbejde principper for skolens virke.

Blandt de større emner, som  klasseråd og bestyrelse har debatteret, har været Skødstrup Skoles norm- og værdisæt.

Bestyrelsen inviterer klasserådene til debatmøder 1 – 2 gange om året.
 

Skødstrup skole, 2012